Contractaanvraag Kaarthouder Publieke XS-Key


Lees onderstaande contractvoorwaarden en scroll naar beneden om deze te accepteren.

 

Afsluiten Contract Kaarthouder

 

Via de website van SL kan een verzoek worden gedaan aan Secure Logistics B.V. ,gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: ‘SL’ om een overeenkomst te sluiten op grond waarvan XS-Keys kunnen worden aangevraagd bij SL. De aanvrager zal in de contractvoorwaarden ‘Kaarthouder’ worden genoemd.
De overeenkomst komt pas tot stand na verificatie van de door Kaarthouder verstrekte gegevens bij aanmelding en nadat Kaarthouder het aanbod van SL als gevolg van een positieve verificatie heeft geaccepteerd. Deze acceptatie kan uitsluitend gedaan worden door op de bevestigingslink te klikken in de e-mail die na verificatie door SL aan Kaarthouder zal worden toegestuurd.
SL is niet gehouden om na aanmelding van Kaarthouder via de website van SL een aanbod te doen. SL mag zonder enige reden het doen van een aanbod weigeren.
Als SL de aanvraag accepteert, dan zal SL een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doen waarbij de tekst van de overeenkomst de volgende zal zijn.

LET OP!
Dit is géén aanvraag voor een XS-Key. U kunt XS-Keys voor de medewerkers aanvragen nadat het contract Kaarthouder is afgesloten en u de inloggegevens voor Secure Online heeft ontvangen, waarmee u de aanvragen voor XS-Keys kunt indienen.

Contractvoorwaarden Kaarthouder Publieke XS-Key

1.  Partijen nemen het volgende in aanmerking;

·         SL heeft het XS-Key Systeem ontwikkeld met als doel het mogelijk maken van elektronische identificatie en registratie van personen met behulp van de XS-Key, waaronder begrepen het zonodig controleren van opleidingsgegevens van personen, zulks ten einde het logistieke proces en/of de beveiliging en toegangscontrole op een de terminal c.q. het terrein van een Kaartacceptant te verbeteren, alsmede zonodig de bevoegdheden dan wel de competenties van een persoon te verifiëren.

·         Kaarthouder wenst voor de bij haar werkzame personen gebruik te maken van het XS-Key Systeem.

2.  Partijen komen het volgende overeen;

·         SL heeft het XS-Key Systeem ontwikkeld met als doel het mogelijk maken van elektronische identificatie en registratie van personen met behulp van de XS-Key, waaronder begrepen het zonodig controleren van opleidingsgegevens van personen, zulks ten einde het logistieke proces en/of de beveiliging en toegangscontrole op een de terminal c.q. het terrein van een Kaartacceptant te verbeteren, alsmede zonodig de bevoegdheden dan wel de competenties van een persoon te verifiëren.

·         Kaarthouder wenst voor de bij haar werkzame personen gebruik te maken van het XS-Key Systeem;

3.  Definities

In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

·         Blacklist: de lijst die middels een beveiligde internetverbinding door SL aan een Kaartacceptant ter beschikking wordt gesteld uit welke lijst blijkt welke XS-Keys geblokkeerd zijn.

·         CargoCard®: de persoonsgebonden smartcard, onderdeel uitmakend van het XS-Key Systeem met als doelgroep chauffeurs van transportondernemingen, bevattende (persoons)gegevens betreffende Kaarthouder en Kaartgebruiker.

·         Digital Safety Passport (DSP)®: de persoonsgebonden smartcard, onderdeel uitmakend van het XS-Key Systeem met als doelgroep medewerkers van bedrijven, die voor het uitvoeren van werkzaamheden hun identiteit en hun opleidingen moeten aantonen, bevattende (persoons)gegevens waaronder begrepen opleidingsgegevens betreffende Kaarthouder en Kaartgebruiker.

·         Kaartacceptant: het bedrijf dat ter identificatie, controle en/of registratie van Kaartgebruikers en Kaarthouders gebruik maakt van het XS-Key Systeem.

·         Kaartgebruiker: de persoon op wiens naam een XS-Key is uitgegeven.

·         Kaarthouder: het bedrijf of de instelling die voor haar medewerkers XS-Keys heeft aangevraagd en daarvoor een contract met SL heeft afgesloten.

·         PortKey®: de persoonsgebonden smartcard, onderdeel uitmakend van het XS-Key Systeem met als doelgroep reguliere bezoekers aan bedrijven in de haven, industrie en logistiek, bevattende (persoons)gegevens betreffende Kaarthouder en Kaartgebruiker.

·         Publieke XS-Key: de publieke XS-Key onderscheidt zich van de private XS-Key. Publieke XS-Key’s zijn de CargoCard, PortKey en de DSP.

·         SecureOnline®: de beveiligde internetapplicatie van SL waar Kaarthouders en Kaartacceptanten, o.a. XS-Keys kunnen aanvragen en blokkeren.

·         Tarievenoverzicht: het overzicht van de door SL gehanteerde prijzen voor haar diensten. Het actuele overzicht van de tarieven wordt gepubliceerd op de website van SL.

·         XS-Key smartcard: waarop (persoons)gegevens van zowel Kaarthouder als Kaartgebruiker worden opgeslagen, waaronder eventueel begrepen biometrische informatie.

·         XS-Key Systeem: het door SL ontwikkelde persoonsidentificatie- en registratiesysteem ten behoeve van toegangscontrole en logistieke controle, op basis van smartcard technologie, inclusief alle daarvoor door SL ontwikkelde en toegepaste hardware, (encryptie)software en diensten.

4.  Voorwerp van de overeenkomst

·         SL en Kaarthouder sluiten deze overeenkomst om de voorwaarden vast te leggen waaronder Kaarthouder gebruik zal maken van het XS-Key Systeem en welke gespecificeerde diensten en producten Kaarthouder van SL zal afnemen.

·         SL zal XS-Keys aan Kaarthouder verstrekken indien Kaarthouder de noodzakelijke en volledige informatie aan SL aanlevert en Kaarthouder voldoet aan de criteria die door SL gesteld worden voor uitgifte van een bepaalde publieke XS-Key.

·         Kaarthouder zal de XS-Key uitsluitend aanvragen ten behoeve van personen die bij haar in dienst zijn dan wel onder haar verantwoordelijkheid werken.

5.  Verstrekking persoonsgegevens

  • Kaarthouder staat in voor correcte, volledige en juiste verstrekking van (persoons)gegevens aan SL.
  • Kaarthouder zal alleen (persoons)gegevens van Kaartgebruiker aan SL verstrekken indien Kaartgebruiker zich daarmee akkoord heeft verklaard. Kaarthouder staat uitdrukkelijke garant voor deze akkoordverklaring.
  • Kaarthouder zal Kaartgebruiker voor akkoordverklaring, informeren over het doel van het verstrekken van de (persoons)gegevens aan SL en daarbij wijzen op de mogelijkheid dat (persoons)gegevens door SL aan derden worden verstrekt, alsmede zal Kaarthouder daarbij wijzen op het Privacyreglement van SL.
  • SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het zonder toestemming dan wel onterecht verstrekken van (persoons)gegevens door Kaarthouder aan SL.
  • SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het niet verstrekken van correcte, volledige en juiste (persoons)gegevens.

6.  Gebruik Secure Online

SL verstrekt na de totstandkoming van deze overeenkomst aan de Kaarthouder een gebruikersnaam en wachtwoord voor de toegang tot Secure Online.

·         De Kaarthouder verkrijgt met het gebruik van Secure Online onder andere de mogelijkheid om voor zijn werknemers een publieke XS-Key aan te vragen, een XS-Key te blokkeren en informatie over de actieve XS-Key op te vragen.

·         Bij uitzondering zal SL toestaan om mutaties zoals bijvoorbeeld aanvragen en blokkeringen anders dan via Secure Online te doen. Hieraan kunnen extra kosten, zoals aangegeven in het Tarievenoverzicht aan verbonden zijn.

·         De Kaarthouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van Secure Online door de Kaarthouder of haar medewerkers.

·         SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe,- nog indirecte schade als gevolg van misbruik van Secure Online door derden.

7.  Uitgifte en geldigheid XS-Key

·         Ten behoeve van het verstrekken van een XS-Key dienen door Kaarthouder de gegevens te worden verstrekt die daartoe nodig zijn. De benodigde gegevens staan vermeld op de digitale aanvraagformulieren op Secure Online.

·         Kaarthouder dient op elk eerste verzoek van SL daartoe aanvullende (persoons)gegevens te (laten) verstrekken aan SL, waaronder begrepen biometrische gegevens, bij gebreke waarvan SL het recht heeft de uitgifte van een XS-Key te weigeren, dan wel eerder uitgegeven XS-Keys te blokkeren zonder dat SL tot vergoeding van schade gehouden kan worden.

·         SL heeft het recht de criteria voor het verstrekken van een XS-Key eenzijdig te wijzigen dan wel aan te passen.

·         SL mag te allen tijde en zonder enige reden daartoe het uitgeven van een XS-Key weigeren.

·         Op de XS-Key worden de door Kaarthouder aangeleverde (persoons)gegevens geregistreerd, alsmede de door SL verzamelde (persoons)gegevens. De XS-Key wordt voorzien van een datum van expiratie.

·         De Kaarthouder stelt de XS-Key uitsluitend ter beschikking aan de betreffende Kaartgebruiker.

·         Een XS-Key is eerst pas bruikbaar na het activeren van de XS-Key op een door SL aangewezen activeerlocatie. Activering vindt plaats op de door SL bepaalde wijze.

·         De XS-Key is na het activeren geldig tot:

o   de expiratiedatum is bereikt;

o   aan de arbeidsverhouding of gelijksoortige verhouding tussen Kaarthouder en Kaartgebruiker een einde komt;

o   de XS-Key wordt geblokkeerd;

o   deze overeenkomst om voor reden dan ook eindigt.

·         De door SL uitgegeven XS-Keys blijven eigendom van SL.

8.  Gebruik XS-Key

·         Kaartgebruiker zal de XS-Key uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe de XS-Key door SL is verstrekt aan Kaarthouder. Kaarthouder staat hiervoor garant.

·         SL en Kaartacceptant kunnen instructies geven aan Kaarthouder en Kaartgebruiker met betrekking tot de wijze waarop de XS-Key dient te worden gebruikt. Deze instructies dienen door Kaarthouder en Kaartgebruiker te worden opgevolgd, bij gebreke waarvan SL het recht heeft de XS-Key te blokkeren en deze overeenkomst per direct te beëindigen zonder tot enige vergoeding van schade aan Kaarthouder gehouden te zijn.

·         Op Kaarthouder rust de zorgplicht om de aan hem verstrekte XS-Key veilig te (laten) bewaren, niet in handen te laten komen van een ander dan Kaartgebruiker en niet te (laten) veranderen of na te (laten) maken.

·         Ingeval van verlies, diefstal, misbruik, of vervalsing van de XS-Key of enige andere onregelmatigheid of relevante wijziging daarop in de geregistreerde gegevens dient Kaarthouder de XS-Key zo snel mogelijk te blokkeren via Secure Online.

·         SL beschikt over een servicedesk die door Kaarthouder en Kaartgebruiker kan worden benaderd indien zich een probleem voordoet met een XS-Key.

9.  Gebrekkige XS-Key

·         Indien de XS-Key een gebrek vertoont zal de XS-Key door SL gecontroleerd worden. Indien er inderdaad sprake is van een gebrek zal door SL een nieuwe XS-Key worden uitgegeven.

·         Voor uitgifte van een vervangende XS-Key zullen geen kosten in rekening worden gebracht indien de Kaarthouder en/of Kaartgebruiker de vereiste zorg hebben betracht en het gebrek niet is ontstaan door onzorgvuldig handelen van de Kaarthouder en/of Kaartgebruiker, mits de XS-Key niet langer dan 1 jaar in gebruik is. In alle andere gevallen zullen de kosten van vervangende uitgifte doorberekend worden volgens het Tarievenoverzicht.

10.              Wijzigen van (persoons)gegevens en blokkeren van XS-Key

·         Kaarthouder dient wijzigingen in de (persoons)gegevens en andere relevante wijzigingen met betrekking tot Kaartgebruiker, alsmede wijzigingen in de gegevens van de Kaarthouder onverwijld aan SL mede te delen.

·         Kaarthouder is gehouden de XS-Key te blokkeren via Secure Online indien een XS-Key ongeldig is geworden, er zich een onregelmatigheid voordoet dan wel er niet langer meer wordt voldaan aan de criteria die SL stelt voor verkrijging van een XS-Key, zulks ongeacht het recht van SL zelf om in genoemde gevallen de XS-Key te blokkeren. Mondelinge of schriftelijke blokkeringsopdrachten of wijzigingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

·         SL heeft het recht de (persoons)gegevens op de XS-Key aan te (laten) passen indien haar van een wijziging en/of een onjuistheid daarvan is gebleken.

·         Er wordt geen nieuwe XS-Key verstrekt indien door wijziging van (persoons)gegevens niet meer aan de door SL gestelde criteria wordt voldaan dan wel van enige onregelmatigheid is gebleken.

·         Indien door SL of Kaarthouder een XS-Key wordt geblokkeerd dan is zowel Kaarthouder als Kaartgebruiker gehouden de XS-Key aan SL te retourneren.

·         Door SL zal een Blacklist worden bijgehouden waarop geblokkeerde XS-Keys staan vermeld. Een Kaartacceptant kan de Blacklist raadplegen.

 

11.              Omgaan met persoonsgegevens

·         SL zal alle ten behoeve van de XS-Key verzamelde (persoons)gegevens, waaronder begrepen biometrische gegevens, registreren, opslaan en beheren in databases en op de XS-Key, ongeacht de wijze waarop SL die gegevens heeft verzameld. SL heeft het recht het registreren, opslaan en beheren van (persoons)gegevens door derden te laten uitvoeren.

·         Kaarthouder verklaart wetenschap te hebben van het feit dat SL (persoons)gegevens verstrekt aan derde partijen. Kaarthouder gaat akkoord met doorgifte door SL van de op de XS-Key geregistreerde (persoons)gegevens aan derden, zoals Kaartacceptanten, PortBase, Parkings en andere controlerende bedrijven en overheidsinstanties.

·         Kaarthouder verklaart wetenschap te hebben van en akkoord te gaan met het feit dat SL (persoons)gegevens van Kaartgebruikers verzamelt, registreert, opslaat en beheert buiten Kaarthouder om, waaronder begrepen het verzamelen, van (persoons)gegevens door raadpleging van opleidingsregisters c.q. databases zoals CDR en DEXS, alsmede dat SL die (persoons)gegevens registreert op de XS-Key en doorgeeft aan derden.

·         Kaarthouder verklaart wetenschap te hebben van en akkoord te gaan met het feit dat SL de (persoons)gegevens registreert, beheert en opslaat in een database die door Kaartacceptanten kan worden geraadpleegd.

·         De (persoons)gegevens worden door SL niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien wet- en regelgeving direct dan wel indirect een plicht aan SL oplegt om (persoons)gegevens te bewaren, bestaat er een noodzaak voor SL om (persoons)gegevens te bewaren.

·         Kaarthouder is verantwoordelijk voor alle acties en verplichtingen, die nodig zijn voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) met betrekking tot het doorgeven van de persoonsgegevens van (potentiële) Kaartgebruikers aan SL. Alle schade, die SL mocht lijden als gevolg van het niet voldoen aan de WBP door Kaarthouder is voor rekening van Kaarthouder.

·         Kaarthouder verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met het Privacyreglement dat door SL is opgesteld.

12.              Gebruiksvergoeding XS-Key

·         Kaarthouder betaalt SL een periodieke vergoeding (abonnement) voor het gebruik van de XS-Key(s) conform het geldende Tarievenoverzicht van SL. Kaarthouder is eveneens bij uitgifte van een XS-Key een productievergoeding verschuldigd die eveneens conform het geldende Tarievenoverzicht wordt berekend.

·         Het Tarievenoverzicht van SL is toepasselijk op alle door SL te verrichten diensten ten behoeve van Kaarthouder als gevolg deze overeenkomst.

·         SL behoudt zich het recht voor om eenzijdig de tarieven te wijzigen, welke wijziging één maand na kennisgeving aan Kaarthouder in werking treedt. Kaarthouder gaat nu voor alsdan akkoord met redelijke wijzigingen in het Tarievenoverzicht van SL.

·         In beginsel zullen de verschuldigde vergoedingen periodiek door SL worden gefactureerd. Restitutie van vergoedingen wegens tussentijdse opzegging is uitgesloten. De betalingstermijn voor de facturen van SL is gesteld op 30 dagen.

·         Door SL zal digitaal worden gefactureerd. Indien Kaarthouder de facturen per post wenst te ontvangen, dan is SL gerechtigd daarvoor een administratietoeslag in rekening te brengen.

·         Verschuldigde vergoedingen dienen binnen de betalingstermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan SL het recht heeft om alle XS-Keys te blokkeren en SL het recht heeft deze overeenkomst per direct te beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade aan Kaarthouder gehouden te zijn, doch Kaarthouder gehouden is de schade van SL als gevolg van deze beëindiging te vergoeden, waaronder begrepen het resterende contract belang.

 

13.              Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid SL

·         Voor gevallen waarin de XS-Key gebruikt wordt los van het XS-Key Systeem is SL niet aansprakelijk.

·         SL garandeert nadrukkelijk niet dat een XS-Key ten allen tijde recht geeft op toegang bij een deelnemend bedrijf.

·         SL beperkt haar eventuele aansprakelijkheid voor schade van Kaarthouder als gevolg van het falen van het XS-Key Systeem door een technische storing of gebrek in één of meer onderdelen van het XS-Key Systeem tot het bedrag waartoe SL bij levering van de dienst gerechtigd zou zijn.

·         SL is niet aansprakelijk voor enige indirecte- of gevolgschade.

·         SL is geen partij in enigerlei transactie tussen Kaarthouder en enige derde en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van weigering van een Kaartacceptant om de XS-Key te accepteren.

·         Voor schade waarvoor SL aansprakelijk kan worden gehouden, zulks met inachtneming van de voorgaande bepalingen in deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van SL beperkt tot een maximum van € 10.000,-- (tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Deze bepaling is onverkort van kracht indien aansprakelijkheidsexoneraties in deze overeenkomst in strijd blijken te zijn met dwingend recht.

·         Indien Kaarthouder een niet in Nederland gevestigde partij is, dan heeft te gelden dat SL niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het in strijd handelen met wettelijke bepalingen die zien op de bescherming van (persoons)gegevens die gelden in het land waar Kaarthouder is gevestigd.

14.              Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Kaarthouder

·         Kaarthouder is verplicht tot het onverwijld innemen en retourneren van de XS-Key van Kaartgebruiker indien er sprake is van een onregelmatigheid, waaronder begrepen oneigenlijk en/of ongeldig gebruik van de XS-Key.

·         Kaarthouder draagt de verantwoordelijkheid voor geldig gebruik van de XS-Key. Bij ongeldig gebruik verbeurt Kaarthouder een direct opeisbare boete van € 1.000,- per keer en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SL om Kaarthouder aansprakelijk te houden voor de werkelijke schade.

·         Kaarthouder is aansprakelijk voor schade die verband houdt met een XS-Key die onjuiste gegevens bevat.

·         In geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Kaarthouder of de Kaartgebruiker met betrekking tot het gebruik van de XS-Key Systeem is Kaarthouder aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

·         Indien Kaarthouder een niet in Nederland gevestigde partij is, dan zal Kaarthouder er alles aan doen om eventueel aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen, die in het vestigingsland van Kaarthouder gelden, te voldoen. SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet voldoen aan die wet- of regelgeving door Kaarthouder.

15.              Fraude

·         Kaarthouder draagt zorg voor antifraudebeleid teneinde fraude en misbruik van het XS-Key Systeem en XS-Keys tegen te gaan. Indien Kaarthouder daarin nalatig blijft, is SL ten allen tijde bevoegd deze overeenkomst per direct te beëindigen en alle XS-Keys te blokkeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aanspraken die SL kan doen gelden wegens die tekortkoming van Kaarthouder.

·         Indien door Kaarthouder fraude wordt ontdekt, meldt de Kaarthouder zulks per direct aan SL, ongeacht de ernst van de ontdekte fraude.

·         Na het ontdekken van fraude, ongeacht of de Kaarthouder of SL de fraude heeft ontdekt, stelt SL een onderzoek in naar de fraude waaraan Kaarthouder onvoorwaardelijke medewerking zal verlenen. Kaarthouder staat er voor in dat ook Kaartgebruiker zijn of haar onvoorwaardelijke medewerking daaraan zal verlenen.

·         Kaarthouder zal aanwijzingen van SL en/of Kaartacceptant met betrekking tot het tegengaan van fraude zonder meer opvolgen. Indien Kaarthouder daarin nalatig blijft, is SL te allen tijden bevoegd deze overeenkomst per direct te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aanspraken die SL kan doen gelden wegens die tekortkoming van Kaarthouder.

16.              Duur en beëindiging overeenkomst

·         De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

·         Deze overeenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel.

·         Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen, door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

·         Onverminderd de mogelijkheid tot opzegging conform het voorgaande lid, is een partij gerechtigd overeenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de wet daaraan verbindt.

·         Een partij is voorts gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die partij ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

o   het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;

o   de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;

o   aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

o   de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

·         Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht Kaarthouder zich het gebruik van het XS-Key Systeem en de XS-Keys te staken en alle XS-Keys onverwijld aan SL te retourneren.

·         Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, heeft SL het recht om alle XS-Keys te blokkeren.

·         Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door Kaarthouder, althans indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd doordat Kaarthouder in gebreke is gebleven haar verplichtingen uit deze overeenkomst, is Kaarthouder direct het resterende contract belang verschuldigd aan SL.

·         De overeenkomst kan met onmiddellijk ingang beëindigd worden indien blijkt dat Kaarthouder niet conform deze overeenkomst handelt, of gehandeld heeft.

17.              Toepasselijk recht, bevoegde rechter

·         Op de overeenkomst en relatie tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

·         Indien in rechte wordt vastgesteld dat één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst in strijd is met dwingend recht dan wel onevenredig bezwarend is dan wel in strijd is met de beginselen van redelijkheid en billijkheid, dan raakt zulks de gelding van de overige bepalingen niet.

·         Eventuele algemene voorwaarden die Kaarthouder gewoonlijk hanteert zijn niet van toepassing.

·         Elk geschil betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.